De burgerlijke gemeente
De burgerlijke gemeente Staphorst bestaat uit drie kerkdorpen Staphorst, Rouveen en IJhorst en een aantal buurtschappen. Het is een overwegend christelijk dorp met een bloeiende industrie en een redelijk voorzieningen niveau: supermarkten, Kruidvat, Hema, bakkers, slagers, bloemisterijen en optieken, ….. Het is gelegen aan de A28 tussen Zwolle en Meppel. Er is een busverbinding naar Zwolle en Meppel. Afstand naar Station Meppel is ca 10 km.
Er is een Gereformeerd Vrijgemaakte basisschool in Rouveen, vijf kilometer vanaf Staphorst. In Staphorst zijn zeven basisscholen: vijf Reformatorische Scholen, een Christelijk Nationale School en een Openbare school.

De kerkelijke gemeente
Er is een gemeente die ’s zondags twee keer samenkomt in het kerkgebouw dat gehuurd wordt van de Gereformeerde kerk. Diensten wisselen iedere vier maanden omdat het kerkgebouw samen met de leden van de Gereformeerde kerk gebruikt wordt.
In Coronatijd hebben we digitale kerkdiensten, waarbij we afhankelijk van de maatregelen één of twee diensten hebben. De diensten worden direct online opgenomen en uitgezonden.
De gemeente telt 255 leden, waarvan 152 belijdende leden en 103 doopleden, verdeeld over 90 adressen. De gemeente is verdeeld in 8 kringen. In de gemeente zijn naast drie ouderlingen en drie diakenen acht pastoraal diaconale bezoekers actief voor pastorale en diaconale zorg. De organisatorische zaken en toezicht op allerlei commissies is belegd bij de Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ), die bestaat uit vijf personen. De ambtelijke scriba van de kerkenraad is contactpersoon naar de CBZ.
De gemeente bestaat uit mensen met veel verschillende achtergronden en zijn afkomstig uit verschillende andere gemeenten.
Op de kerkelijke kaart is de gemeente aan te duiden als een kerk die openstaat voor veranderingen die vanuit bijbels perspectief wel functioneel en “relevant” moeten zijn.

Kerkelijke contacten
Er is een predikanten overleg tussen de predikanten van alle kerken met de burgemeester. Verder zijn er afgelopen jaren contacten met andere kerken toegenomen door o.a. het organiseren van een kerkentour, kerkproeverij en gezamenlijke avonden rond herdenking van de Dordtse Synode. Met de Gereformeerde kerk in Staphorst zijn er afgelopen jaren een aantal gesprekken geweest op moderamenniveau en een enkele tussen de gezamenlijke kerkenraden. De commissie van beheer en liturgiecommissie hebben meer contacten. Gezamenlijk worden vespers georganiseerd en voorbereiding voor de Schatzoekers is eveneens gezamenlijk.

Activiteiten
Er is een activiteitencommissie. Deze organiseert ontspanningsactiviteiten, maar ook kerkelijke activiteiten. Klootschieten, wadlopen, eten voor en met 65 plussers, gezamenlijk eten in de kerk voor alle gemeenteleden, e.d.

Onderwijs en toerusting
Er zijn 4 catechisatiegroepen en jeugdverenigingen. Daarnaast is er een Bijbelstudiegroep van 18-30 jaar. Voor iedereen vanaf 16 jaar wordt er ca. vijf keer per jaar een gespreksavond georganiseerd door de jongeren van de gemeente. Er zijn ook gespreksgroepen geweest door onze predikant voor stellen met verschillende kerkelijke achtergronden rond de viering van HA, huwelijkscatechese , gesprekken met jongeren die minder frequent in de kerk komen.

Korte geschiedenis van de kerk
Na de vrijmaking kerken de gezinnen uit Staphorst in het vijf kilometer verderop gelegen Rouveen. Mede om redenen van evangelisatie en opbouw van Gods gemeente binnen de dorpsgrenzen en om een drempelverlagend effect op de lokale bevolking te bereiken, is uiteindelijk de kerk van Staphorst er gekomen. De eerste kerkdiensten worden belegd op 7 februari 1992 in het dienstencentrum aan de Ebbinge Wubbenlaan, op 4 januari 1998 werd afscheid genomen van Rouveen en werd de eigen kerk geïnstitueerd. Intussen huren we al heel wat jaren het kerkgebouw ‘De Bron’ van de Gereformeerde Kerk.
In september 1999 kregen we onze eerste eigen predikant, Ds. P.F. de Boer. Hij bleef t/m december 2006 en vertrok naar Ermelo. Op 13 januari 2008 deed Ds. P. van den Berg zijn intrede. Hij bleef t/m juni 2019 en vertrok naar Leusden.
Voor de predikant is een pastorie beschikbaar in de kern van Staphorst.

De gemeente had op moment dat de kerk geïnstitueerd werd 232 leden. Dit is in de jaren daarna opgelopen tot bijna 300 en de laatste jaren weer gedaald. Op dit moment telt de gemeente 255 leden.